Lochs v Point

Lochs v Athletic

Lochs v Ness

Lochs v Carloway

Lochs v Carloway

Lochs v Westside

Lochs v United

Lochs v Harris

Lochs v Back

Point v Westside

League Play-off 2019